Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Aktualności

Publikacja zapytania cenewego - Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 108651 Trzebuska Podlas: Data: 2017.06.01

Publikacja zapytania cenowego na dostawę rur strukturalnych dwuściennych z polipropylenu o wytrzymałości obwodowej SN 8 i średnicy DN 300 mm i DN 400 mmm: Data: 2017.05.25

Informacja z podpisania umów: Data: 2017.04.03

W dniu dzisiejszym zostały podpisane umowy na przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim:

-   Przebudowa drogi gminnej Nr 108728R ulica Plebańska w Sokołowie Małopolskim  w km   od 0+000 do 0+832 -  wartość  860 817,07 zł,

-   Przebudowa drogi gminnej Nr 108704R Trzeboś do kościoła  w miejscowości Trzeboś  w km od 0+015 do 0+535 – wartość 328 207,28 zł,

-   Przebudowa drogi gminnej Nr 108703R w miejscowości Wólka Sokołowska Wólka  Sokołowska i  Górno  w km od 0+000 do 0+900 – wartość 484 994,41 zł

-   Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 209/1 i 2385/2  w miejscowości Górno od km 0+000 do 0+566,5 – wartość  337 412,58 zł,

-   Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 3362/8 i 802/1 w miejscowości   Nienadówka w km 0+000 do 0+430”- wartość 282 283,84 zł.

Na wyżej wymienione zadania Gmina Sokołów Małopolski,  uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego na na dostawę betonu do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.03.21

Publikacja zapytania cenowego na wykonanie przeglądów technicznych budynków: Data: 2017.03.16

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Sokołowie Małopolskim w sprawie spotkania mieszkańców: Data: 2017.03.15

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim zaprasza mieszkańców i wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „ Północ IV.

Chcemy zaprosić Państwa do współpracy przy podejmowaniu decyzji projektowych szczególnie właścicieli gruntów obejmowanych planem.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 marca 2017 rok o godz. 15 00 w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 5

 

                                                                                        Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.

Andrzej Ożóg

Publikacja zapytania cenowego w sprawie usługi serwisowania pompy cieplnej: Data: 2017.03.15

Obwieszczenie: Data: 2017.03.13

Sokołów Młp. 2017-03-13

 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Pod Lipą" w Sokołowie Młp.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2016 r. poz.778 z późn. zmianami)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały Nr XXIV/249/2017 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Pod Lipą" w Sokołowie Małopolskim. 

II zmiana planu obejmuje południowo-zachodni fragment terenu przyległego do ul. Głogowskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. Rynek 1, w terminie do dnia 14 kwietnia 2017  r.

Wniosek powinie zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie  na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze  zmianami), w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie, informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do projektu  wyżej wymienionej zmiany planu.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołowa Młp.

Andrzej Ożóg

                                                                                         

Publikacja zapytania cenowego na dostawę 500 ton piasku kopanego: Data: 2017.03.09

Publikacja zapytania cenowego na dostawę żużla paleniskowego do remontu dróg: Data: 2017.03.09

Publikacja ogłoszenia przetarg nieograniczony na wykonanie zadania dostawa materiałów chodnikowych do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.03.09

Publikacja zapytania w sprawie składania ofert na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie plakatów promocyjnych: Data: 2017.03.08

Dodanie zapytanie ofertowego na dostawę artykułów biurowych, tuszy i tonerów, artykułów dekoracyjnych oraz środków czystości dla Zespołu Szkół Nr 2 im, Marii Konopnickiej w Nienadówce: Data: 2017.03.06

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania na dostawę materiałów kamiennych do remontu dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.03.02

Publikacja zawiadomienia rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.02.21

Publikacja ogłoszenia o przetargu na przebudowę drogi gminnej Nr 108728R ulica Plebańska w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.02.21

Publikacja ogłoszenia na przetarg nieograniczonego na realizację zadania przebudowa drogi gminnej Nr 108704R: Data: 2017.02.21

Publikacja ogłoszenia w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania przebudowa drogi gminnej Nr 108703R: Data: 2017.02.21

Publikacja ogłoszenia przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Górno: Data: 2017.02.21

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nienadówka: Data: 2017.02.21

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Akacjowej: Data: 2017.02.21

Publikacja zapytanie ofertowego nr 2/2017 na dostawę środków czystości dla Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie: Data: 2017.02.20

Publikacja ogłaszenia II przetargu ustnego nieograniczonego /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości budowanych stanowiących własność Gminy i Miasta Sokołów Młp., położonych w Trzebosi.: Data: 2017.02.15


http://www.bip.sokolow-mlp.pl/index.php?m=28&a=2&p=818

Zawiadomienie o nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.02.10

Zawiadomienie
o nowych  taryfach dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sokołów Małopolski, obowiązujących 
od dnia 19 lutego 2017 r. do 18 lutego 2018 r.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości:
        -        wszyscy odbiorcy
                 Cena netto        VAT 8%            Cena z VAT
                     2,90 zł             0,23 zł                   3,13 zł

Cena za 1 m3 ścieków w wysokości :
        -        gospodarstwa domowe
                  Cena netto      VAT 8%            Cena z VAT
                     3,35 zł             0,27 zł                   3,62 zł
        -        pozostali odbiorcy
                     4,25 zł             0,34 zł                   4,59 zł

Opłaty abonamentowe
        -        odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczani według
                  wskazań wodomierza głównego w okresach miesięcznych       
                  Cena netto      VAT 8%            Cena z VAT
                     6,00 zł             0,48 zł                   6,48 zł

        -        odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczani według
                  wskazań wodomierza głównego w okresach kwartalnych
                 Cena netto      VAT 8%            Cena z VAT
                     3,00 zł             0,24 zł                   3,24 zł

        -        odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wskazanie wodomierza
                  liczącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
                 Cena netto      VAT 8%            Cena z VAT
                     2,80 zł             0,22 zł                   3,02 zł

        -        odbiorcy wody rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia
                 Cena netto      VAT 8%            Cena z VAT
                     2,50 zł             0,20 zł                   2,70 zł

Kierownik RWiK
                                                                           mgr inż.  Marek Pasierb

Ogłoszenie przetarg nieograniczony dbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.02.09

Poprzedniastrona 2/35Następna