Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Aktualności

Publikacja przetargu nieograniczonego - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Turzy-Górnie: Data: 2018.04.18

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego - Budowa kanalizacji sanitarnej w Markowiźnie, Turzy i Sokołowie Małopolskim: Data: 2018.04.11

Publikacja zapytania cenowego - Przebudowa czynnej sieci gazowej: Data: 2018.04.11

Publikacja zapytania cenowego na dostawę żużla paleniskowego: Data: 2018.04.10

Publikacja zapytania cenowego na dostawę piasku płuczki: Data: 2018.04.10

Publikacja zapytania cenowego na dostawę piasku kopanego: Data: 2018.04.10

Publikacja ogłoszenia w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sokołowie Małopolskim": Data: 2018.03.29

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa oswietleń na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski: Data: 2018.03.29

Publikacja ogłoszenia przetargu ograniczonego na sprzedaż działki rolnej: Data: 2018.03.27

Publikacja zapytania ofertowego na wykonanie gadżetów promocyjnych Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2018.03.13

Obwieszczenie: Data: 2018.03.08

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Słoneczne III" w Sokołowie Małopolskim

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały Nr XXXVIII/402/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Słoneczne III" w Sokołowie Młp.Plan będzie obejmował teren położony w południowo-zachodniej części miasta, za istniejącym osiedlem "Słoneczne".

Do projektu planu będzie sporządzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. Rynek 1, w terminie do dnia 5 kwietnia 2018  r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
                                mgr Andrzej Ożóg

Publikacja ogłoszenia na przetarg niegraniczony na wykonanie kompleksowej dostawy gazu: Data: 2018.03.02

Publikacja zapytania cenowego na zakup zasilaczy awaryjnych UPS: Data: 2018.02.28

Publikacja ogłoszenia na przetarg na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 2261/8 położeonej w Wólce Niedźwiedzkiej: Data: 2018.02.22

Publikacja zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków czystości dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce: Data: 2018.02.15

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczoneg na dostawa materiałów chodnikowych: Data: 2018.02.15

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa betonu do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2018.02.15

Publikacja ogłosza przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski: Data: 2018.02.12

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski: Data: 2018.02.07

Publikacja zapytania cenowego na badanie laboratoryjne wody pitnej, pobieranej z z 2-ch ujęć wody i ścieków w 2018 roku: Data: 2018.01.26

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytację/ na sprzedaż działek budowlanych: Data: 2018.01.26

Obwieszczenie: Data: 2018.01.19

OBWIESZCENIE

o przystąpieniu do sporządzania XIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Sokołowa Młp.

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały  Nr  XXXV /352 /2017  z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów  Młp.

Wymieniona uchwała dotyczy XIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołowa Młp. uchwalonego uchwałą Nr XXVII/262/2001 r. Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 21 lutego 2001 r. z późniejszymi zmianami i obejmuje fragmenty terenów w Górnie i w Nienadówce.

Wnioski dotyczące zmiany studium mogą być składane w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. Rynek 1.

Jednocześnie  na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami), w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie, informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do projektu  wyżej wymienionej zmiany studium.

Burmistrz  Gminy i Miasta Sokołowa Młp.
                                                                                            Andrzej Ożóg

Publikacja zapytania ofertowego pod nazwą: Dostawa artykułów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków czystości dla Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce: Data: 2018.01.15

Publikacja zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksu w 2018 r. dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.: Data: 2018.01.15

Publikacja zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów technicznych budynków i instalacji budynków w Gminie Sokołów Małopolski: Data: 2018.01.11

Poprzedniastrona 2/39Następna