Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Północ IV” w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.10.12

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017 r. poz.1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Nr XXII/240/2016 z dnia 28 września 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla  „Północ IV” w Sokołowie Młp. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 października 2017 r. do 14 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 w godz. od 800 do 1200.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r.  w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. ul. Rynek 5  o godz. 1700.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2017 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

mgr Andrzej Ożóg

Publikacja zapytania cenowego na zakup materiałów do uzupełnienia oświetlenia drogowego w miejscowości Sokołów Małopolski: Data: 2017.10.11

Publikacja zapytania cenowego na wykonanie ogrodzenia boiska treningowego za stadionem przy ulicy Polnej: Data: 2017.09.28

Publikacja zapytania cenowego na dostawę rur strukturalnych dwuściennych z polipropylenu: Data: 2017.09.25

Publikacja zapytania cenowego na dostawę rur strukturalnych dwuściennych z polipropylenu: Data: 2017.09.25

Publikacja zapytania cenowego na dostawę włazów kanałowych i wpustów ulicznych: Data: 2017.09.25

Publikacja zapytania cenowego na dostawę kręgów betonowych: Data: 2017.09.25

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Budowa odcinka oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Trzeboś Podlas": Data: 2017.09.21

Publikacja ogłoszenia przetargu na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka wodociągu na osiedlu Północ II w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.09.21

Publikacja ogłoszenia przetargowego na cyfryzację Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.09.13

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego "Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby grupy zakupowej Gminy i Miasta Sokołów Małopolski": Data: 2017.09.11

Publikacja ogłoszenia przetargowego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA 2,0/24, z funkcją do ograniczania stref skażeń, z napędem 4x4, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie: Data: 2017.09.08

Publikacja ogłoszenia przetargowego na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego GBA, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebosi: Data: 2017.09.08

Publikacja zapytania ofertowego na usuwanie materiałów zawierających azbest z Gminy Sokołów Małopolski w 2017 r.: Data: 2017.09.04

Publikacja ogłoszenia przetargowego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka wodociągu na osiedlu Północ II w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.09.01

Pulicacja zapytania cenowego na dostawę rur strukturalnych dwuściennych z polipropylenu: Data: 2017.08.29

Publikacja ogłoszenia na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej: Data: 2017.08.23

Publikacja ogłoszenia na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej: Data: 2017.08.23

Publikacja ogłoszenia na przetarg nieograniczony „Wymiana oświetlenia w budynkach oświatowych w gminie Sokołów Małopolski”: Data: 2017.08.22

Publikacja zapytania cenowego na zakup wiaty przystankowej: Data: 2017.08.16

Publikacja zapytania cenowego na wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku ośrodka kultury w Markowiźnie: Data: 2017.08.09

Publikacja ogłoszenia na przetarg nieograniczony „Modernizacja budynków oświatowych w gminie Sokołów Małopolski”: Data: 2017.08.04

Ogłoszenie przetargu na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.08.02

Burmistrz Gminy i Miasta ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski: Data: 2017.07.26

Publikacja zapytania cenowego na wykonanie usługi polegającej na odwodnieniu osadu ściekowego zgromadzonego w zbiorniku na terenie Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.07.18

Poprzedniastrona 2/37Następna