Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Aktualności

Obwieszczenie: Data: 2018.01.19

OBWIESZCENIE

o przystąpieniu do sporządzania XIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Sokołowa Młp.

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały  Nr  XXXV /352 /2017  z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów  Młp.

Wymieniona uchwała dotyczy XIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołowa Młp. uchwalonego uchwałą Nr XXVII/262/2001 r. Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 21 lutego 2001 r. z późniejszymi zmianami i obejmuje fragmenty terenów w Wólce Sokołowskiej i w Nienadówce.

Wnioski dotyczące zmiany studium mogą być składane w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. Rynek 1.

Jednocześnie  na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami), w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie, informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do projektu  wyżej wymienionej zmiany studium.

Burmistrz  Gminy i Miasta Sokołowa Młp.
                                                                                            Andrzej Ożóg

Publikacja zapytania ofertowego pod nazwą: Dostawa artykułów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków czystości dla Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce: Data: 2018.01.15

Publikacja zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksu w 2018 r. dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.: Data: 2018.01.15

Publikacja zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów technicznych budynków i instalacji budynków w Gminie Sokołów Małopolski: Data: 2018.01.11

Publikacja zapytania ofertowego na wykonanie rozgraniczenia działek w miejscowości Turza: Data: 2018.01.04

Publikacja zapytania ofertowego na wykonanie rozgraniczenia działek w miejscowości Wólka Sokołowska: Data: 2018.01.04

Publikacja zapytania ofertowego na dostawą artykułów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków czystości dla Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie: Data: 2018.01.02

Publikacja zapytania cenowego na zakup trzech sztuk wiat przystankowych dla Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.12.19

Publikacja zapytania cenowego na dowożenie i odwożenie uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.12.18

Publikacja ogłoszenia przetargowego na zakup pomocy dydaktycznych do jednostek oświatowych: Data: 2017.12.18

Publikacja zapytania ofertowego na zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla Ośrodka Pomocy Społecznej: Data: 2017.12.18

Publikacja ogłoszenia przetargowego na zakup komputerów i sprzętu multimedialnego dla jednostek oświatowych Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.12.15

Publikacja zapytania cenowego: Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Sokołów Małopolski": Data: 2017.12.14

Publikacja ogłoszenia przetargu - Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Sokołów Małopolski - Uzupełnienie Warstwy Sprzętowej: Data: 2017.12.06

Publikacja zapytania cenowego na dostawę 30 ton soli drogowej z przeznaczeniem do zimowego utrzymania: Data: 2017.12.05

Obwieszczenie: Data: 2017.12.05

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Zachód I" w Sokołowie Małopolskim

        Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały Nr XXXVI/368/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Zachód I" w Sokołowie Młp.    
        Plan będzie obejmował teren położony w zachodniej części miasta, pomiędzy Północną Obwodnicą, a ul. Kasztanową.
Do projektu planu będzie sporządzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. Rynek 1, w terminie do dnia 2 stycznia 2018  r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
Andrzej Ożóg

Obwieszczenie: Data: 2017.12.05

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Piaski IV" w Sokołowie Małopolskim

       Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały Nr XXXV/351/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Piaski IV" w Sokołowie Młp.    
       Plan będzie obejmował teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla "Piaski II".
Do projektu planu będzie sporządzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. Rynek 1, w terminie do dnia 2 stycznia 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
Andrzej Ożóg

Obwieszczenie: Data: 2017.12.05

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Północ V" w Sokołowie Małopolskim

        Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały Nr XXXI/335/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Północ V" w Sokołowie Młp. Plan będzie obejmował teren położony za istniejącym osiedlem "Północ III" w kierunku drogi krajowej nr 19.
Do projektu planu będzie sporządzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. Rynek 1, w terminie do dnia 2 stycznia 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
Andrzej Ożóg

Publikacja zapytania cenowego - dostawa artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla UGiM Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.12.04

Publikacja zapytania cenowego - dostawa druków w 2018 roku dla UGiM Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.12.04

Publikacja ogłoszenia na przetarg "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sokołów Małopolski wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury": Data: 2017.11.28

Publikacja ogłaszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu: Data: 2017.11.22

Publikacja ogłoszenia przetargowego na zakup pomocy dydaktycznych do jednostek oświatowych: Data: 2017.11.20

Publikacja zapytania cenowego na wykonanie kompleksowych przeglądów technicznych w Gminie Sokołów Małopolski: Data: 2017.11.20

Publikacja zapytania cenowego na dostawę wirników do pomp ściekowych Firmy Grundfos: Data: 2017.11.14

strona 1/37Następna