Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Aktualności

Publikacja zapytania ofertowego na rozgraniczenie działek: Data: 2018.05.16

Publikacja zapytania cenowego na zakup materiałów do uzupełnienia oświetlenia drogowego w miejscowości Nienadówka: Data: 2018.05.15

Publikacja przetargu na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sokołów Małopolski: Data: 2018.05.08

Publikacja ogłoszenia przetargowego na przebudowę drogi gminnej Nr 108653R ulicy Akacjowej w km 0+000-0+950 w miejscowości Sokołów Małopolski: Data: 2018.05.07

Publikacja zapytania ofertowego na serwis pompy ciepła: Data: 2018.04.30

Informacja o wysokości opłat za wodę i ścieki: Data: 2018.04.27

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180),   oraz  Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdzającą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokołów Małopolski i miejscowości Krzywa Wieś na terenie gminy Kamień, Gmina Sokołów Małopolski informuje, że po upływie 7 dni od ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będą obowiązywały następujące stawki opłat:

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

  • Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiekty użyteczności publicznej, woda do celów przeciwpożarowych i pozostali odbiorcy usług:

2,90 zł/m3 (netto)
3.13 zł/m3 (brutto)

2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków

  • Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych:

3,50 zł/m3 (netto)
3.78 zł/m3 (brutto)

  • Pozostali odbiorcy usług:

4,40 zł/m3 (netto)
4,75 zł/m3 (brutto)

3. Miesięczne stawki opłat abonamentowych

  • Odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczni według wskazań wodomierza głównego w okresach miesięcznych:

6,00 zł/m-c (netto)
6,48 zł/m-c (brutto)

  • Odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczni według wskazań wodomierza głównego w okresach kwartalnych:

3,00 zł/m-c (netto)
3,24 zł/m-c (brutto)

  • Odbiorcy wody rozliczni w oparciu o wskazanie wodomierza liczącego ilość wody bezpowrotnie zużytej:

3,00 zł/m-c (netto)
3,24 zł/m-c (brutto)

  • Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia:

3,00 zł/m-c (netto)
3,24 zł/m-c (brutto)

Dokładny termin zmiany opłat będzie podany w terminie późniejszym – po  publikacji w Biuletynie

Obwieszczenie: Data: 2018.04.26

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu osiedla "Piaski IV" w Sokołowie Małopolskim

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017 r. poz.1073 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Nr XXXV/351/2017 z dnia 25 września 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla  „Piaski IV” w Sokołowie Młp. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 do 30  maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 w godz. od 800 do 1200.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja  2018 r.  w siedzibie Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Sokołowie Młp. ul. Rynek 49 o godz.  1300.

Zgodnie z art. 18 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2018  r.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
                                mgr Andrzej Ożóg

Obwieszczenie: Data: 2018.04.26

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołowa Młp.

Na podstawie art. 11 pkt. 7 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołowa Młp. uchwalonego uchwałą Nr XXVII/262/2001 r. Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 21 lutego 2001 r. z późniejszymi zmianami,  w dniach od 7  do 30 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. Rynek 1, w godzinach od 800 do 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie XIII zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 maja  2018 r. o godz. 13 00 w siedzibie Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp., Rynek 49.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Sokołowa Młp. ul. Rynek 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2018 r.

Plany, informacje, dokumenty

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
                                mgr Andrzej Ożóg

Publikacja przetargu nieograniczonego - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Turzy-Górnie: Data: 2018.04.18

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego - Budowa kanalizacji sanitarnej w Markowiźnie, Turzy i Sokołowie Małopolskim: Data: 2018.04.11

Publikacja zapytania cenowego - Przebudowa czynnej sieci gazowej: Data: 2018.04.11

Publikacja zapytania cenowego na dostawę żużla paleniskowego: Data: 2018.04.10

Publikacja zapytania cenowego na dostawę piasku płuczki: Data: 2018.04.10

Publikacja zapytania cenowego na dostawę piasku kopanego: Data: 2018.04.10

Publikacja ogłoszenia w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sokołowie Małopolskim": Data: 2018.03.29

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa oswietleń na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski: Data: 2018.03.29

Publikacja ogłoszenia przetargu ograniczonego na sprzedaż działki rolnej: Data: 2018.03.27

Publikacja zapytania ofertowego na wykonanie gadżetów promocyjnych Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2018.03.13

Obwieszczenie: Data: 2018.03.08

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Słoneczne III" w Sokołowie Małopolskim

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały Nr XXXVIII/402/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Słoneczne III" w Sokołowie Młp.Plan będzie obejmował teren położony w południowo-zachodniej części miasta, za istniejącym osiedlem "Słoneczne".

Do projektu planu będzie sporządzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. Rynek 1, w terminie do dnia 5 kwietnia 2018  r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
                                mgr Andrzej Ożóg

Publikacja ogłoszenia na przetarg niegraniczony na wykonanie kompleksowej dostawy gazu: Data: 2018.03.02

Publikacja zapytania cenowego na zakup zasilaczy awaryjnych UPS: Data: 2018.02.28

Publikacja ogłoszenia na przetarg na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 2261/8 położeonej w Wólce Niedźwiedzkiej: Data: 2018.02.22

Publikacja zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków czystości dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce: Data: 2018.02.15

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczoneg na dostawa materiałów chodnikowych: Data: 2018.02.15

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa betonu do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2018.02.15

strona 1/38Następna