Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Aktualności

Publikacja zapytania cenowego na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw: Data: 2018.07.13

Publikacja zapytania ofertowego - Budowa oświetlenia ulicy Pileckich w Sokołowie Małopolskim: Data: 2018.07.12

Publikacja zapytania ofertowego - Budowa oświetlania ulicy Reymonta w Sokołowie Małopolskim: Data: 2018.07.12

Publikacja ogłaszenia konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Sokołowskiej: Data: 2018.07.10

Publikacja zapytania ofertowego na wykonanie rozgraniczenia działek: Data: 2018.07.06

Publikacja zapytania cenowego na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw przy szkole Podstawowej nr 3 w Trzebosi: Data: 2018.07.04

Dodano ogłoszenie: Nabór na stanowisko pracownika socjalnego.: Data: 2018.06.28

Ogłoszenie przetargu Opracowanie dokumentacji projektowej zadania rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881: Data: 2018.06.25

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania - Dostawa materiałów do kanalizacji deszczowej na Osiedlu Słonecznym: Data: 2018.06.22

Obwieszczenie: Data: 2018.06.15

OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Sokołów Małopolski "Osiedle Piaski"

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Małopolskim uchwały Nr XLII/460/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Sokołów Małopolski "Osiedle Piaski", uchwalonego uchwałą nr. XXVIII/301/2005 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 26 października 2005 r. z późniejszą zmianą.

II zmiana planu obejmuje teren w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały Nr XLII/460/2018 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim, obejmuje teren położony pomiędzy ul. Plebańską i ul. Poniatowskiego oznaczony na rysunku planu symbolami: MN,U7; ZP; Kx.

Zainteresowani mogą składać wnioski do II zmiany ww.  planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w  Sokołowie Małopolskim ul. Rynek 1,  w terminie 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami), w uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie, informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu II zmiany  planu.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
Andrzej Ożóg

Publikacja zapytania ofertowego - Dostawa rur strukturalnych dwuściennych: Data: 2018.06.13

OBWIESZCZENIE: Data: 2018.06.07

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla  "Północ V" w Sokołowie Małopolskim

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017 r. poz.1073 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim Nr XXXI/335/2017 z dnia 30 maja 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla  „Północ V” w Sokołowie Małopolskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 czerwca do 10 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Sokołowie Małopolskim ul. Rynek 1 w godz. od 8.00 do 12.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 czerwca  2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim Rynek 1 o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2018  r.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
mgr Andrzej Ożóg

Ogłoszenie przetargu Opracowanie dokumentacji projektowej zadania rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881: Data: 2018.06.04

Zapytanie cenowe: Roboty zabezpieczające Kopiec Niepodległości przed osuwaniem się ziemi z doprowadzeniem do stanu pierwotnego, policznikowy przyłącz elektryczny do zasilania oświetlenia: Data: 2018.06.01

Publikacja przetargu nieograniczoneg na realizację zadania - Przebudowa drogi gminnej nr ew. 2261/4 w miejscowości Wólka Niedźwiedzka w km 0+000do 0+350 oraz przebudowa drogi 242/592 Graniczna: Data: 2018.05.29

Publikacja zapytania ofertowego - Przebudowa czynnej sieci gazowej ś/c w związku z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym: Data: 2018.05.24

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac geodezyjnych: Data: 2018.05.24

Publikacja zapytania ofertowego na rozgraniczenie działek: Data: 2018.05.16

Publikacja zapytania cenowego na zakup materiałów do uzupełnienia oświetlenia drogowego w miejscowości Nienadówka: Data: 2018.05.15

Publikacja przetargu na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sokołów Małopolski: Data: 2018.05.08

Publikacja ogłoszenia przetargowego na przebudowę drogi gminnej Nr 108653R ulicy Akacjowej w km 0+000-0+950 w miejscowości Sokołów Małopolski: Data: 2018.05.07

Publikacja zapytania ofertowego na serwis pompy ciepła: Data: 2018.04.30

Informacja o wysokości opłat za wodę i ścieki: Data: 2018.04.27

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180),   oraz  Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdzającą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokołów Małopolski i miejscowości Krzywa Wieś na terenie gminy Kamień, Gmina Sokołów Małopolski informuje, że po upływie 7 dni od ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będą obowiązywały następujące stawki opłat:

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

  • Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiekty użyteczności publicznej, woda do celów przeciwpożarowych i pozostali odbiorcy usług:

2,90 zł/m3 (netto)
3.13 zł/m3 (brutto)

2. Za zbiorowe odprowadzanie ścieków

  • Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych:

3,50 zł/m3 (netto)
3.78 zł/m3 (brutto)

  • Pozostali odbiorcy usług:

4,40 zł/m3 (netto)
4,75 zł/m3 (brutto)

3. Miesięczne stawki opłat abonamentowych

  • Odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczni według wskazań wodomierza głównego w okresach miesięcznych:

6,00 zł/m-c (netto)
6,48 zł/m-c (brutto)

  • Odbiorcy wody i dostawcy ścieków rozliczni według wskazań wodomierza głównego w okresach kwartalnych:

3,00 zł/m-c (netto)
3,24 zł/m-c (brutto)

  • Odbiorcy wody rozliczni w oparciu o wskazanie wodomierza liczącego ilość wody bezpowrotnie zużytej:

3,00 zł/m-c (netto)
3,24 zł/m-c (brutto)

  • Odbiorcy usług rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia:

3,00 zł/m-c (netto)
3,24 zł/m-c (brutto)

Dokładny termin zmiany opłat będzie podany w terminie późniejszym – po  publikacji w Biuletynie

Obwieszczenie: Data: 2018.04.26

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu osiedla "Piaski IV" w Sokołowie Małopolskim

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017 r. poz.1073 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Nr XXXV/351/2017 z dnia 25 września 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla  „Piaski IV” w Sokołowie Młp. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 do 30  maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 w godz. od 800 do 1200.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 maja  2018 r.  w siedzibie Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Sokołowie Młp. ul. Rynek 49 o godz.  1300.

Zgodnie z art. 18 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. ul. Rynek 1 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2018  r.

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
                                mgr Andrzej Ożóg

Obwieszczenie: Data: 2018.04.26

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołowa Młp.

Na podstawie art. 11 pkt. 7 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu XIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołowa Młp. uchwalonego uchwałą Nr XXVII/262/2001 r. Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 21 lutego 2001 r. z późniejszymi zmianami,  w dniach od 7  do 30 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. Rynek 1, w godzinach od 800 do 1300.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie XIII zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 maja  2018 r. o godz. 13 00 w siedzibie Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Sokołowie Młp., Rynek 49.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Sokołowa Młp. ul. Rynek 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2018 r.

Plany, informacje, dokumenty

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
                                mgr Andrzej Ożóg

strona 1/39Następna