Drukowanie strony
Herb Soko-owa Ma-opolskiego

Aktualności

Publikacja zapytania ofertowego na wykonanie gadżetów promocyjnych Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2018.03.13

Obwieszczenie: Data: 2018.03.08

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Słoneczne III" w Sokołowie Małopolskim

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały Nr XXXVIII/402/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Słoneczne III" w Sokołowie Młp.Plan będzie obejmował teren położony w południowo-zachodniej części miasta, za istniejącym osiedlem "Słoneczne".

Do projektu planu będzie sporządzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. Rynek 1, w terminie do dnia 5 kwietnia 2018  r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
                                mgr Andrzej Ożóg

Publikacja ogłoszenia na przetarg niegraniczony na wykonanie kompleksowej dostawy gazu: Data: 2018.03.02

Publikacja zapytania cenowego na zakup zasilaczy awaryjnych UPS: Data: 2018.02.28

Publikacja ogłoszenia na przetarg na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 2261/8 położeonej w Wólce Niedźwiedzkiej: Data: 2018.02.22

Publikacja zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków czystości dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce: Data: 2018.02.15

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczoneg na dostawa materiałów chodnikowych: Data: 2018.02.15

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa betonu do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2018.02.15

Publikacja ogłosza przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski: Data: 2018.02.12

Publikacja ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski: Data: 2018.02.07

Publikacja zapytania cenowego na badanie laboratoryjne wody pitnej, pobieranej z z 2-ch ujęć wody i ścieków w 2018 roku: Data: 2018.01.26

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski ogłasza przetarg ustny nieograniczony /licytację/ na sprzedaż działek budowlanych: Data: 2018.01.26

Obwieszczenie: Data: 2018.01.19

OBWIESZCENIE

o przystąpieniu do sporządzania XIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Sokołowa Młp.

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sokołowie Młp. uchwały  Nr  XXXV /352 /2017  z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów  Młp.

Wymieniona uchwała dotyczy XIII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołowa Młp. uchwalonego uchwałą Nr XXVII/262/2001 r. Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 21 lutego 2001 r. z późniejszymi zmianami i obejmuje fragmenty terenów w Górnie i w Nienadówce.

Wnioski dotyczące zmiany studium mogą być składane w terminie do dnia 23 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. Rynek 1.

Jednocześnie  na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami), w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie, informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do projektu  wyżej wymienionej zmiany studium.

Burmistrz  Gminy i Miasta Sokołowa Młp.
                                                                                            Andrzej Ożóg

Publikacja zapytania ofertowego pod nazwą: Dostawa artykułów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków czystości dla Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce: Data: 2018.01.15

Publikacja zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksu w 2018 r. dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.: Data: 2018.01.15

Publikacja zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów technicznych budynków i instalacji budynków w Gminie Sokołów Małopolski: Data: 2018.01.11

Publikacja zapytania ofertowego na wykonanie rozgraniczenia działek w miejscowości Turza: Data: 2018.01.04

Publikacja zapytania ofertowego na wykonanie rozgraniczenia działek w miejscowości Wólka Sokołowska: Data: 2018.01.04

Publikacja zapytania ofertowego na dostawą artykułów biurowych, tuszy i tonerów oraz środków czystości dla Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie: Data: 2018.01.02

Publikacja zapytania cenowego na zakup trzech sztuk wiat przystankowych dla Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.12.19

Publikacja zapytania cenowego na dowożenie i odwożenie uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Małopolskim: Data: 2017.12.18

Publikacja ogłoszenia przetargowego na zakup pomocy dydaktycznych do jednostek oświatowych: Data: 2017.12.18

Publikacja zapytania ofertowego na zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla Ośrodka Pomocy Społecznej: Data: 2017.12.18

Publikacja ogłoszenia przetargowego na zakup komputerów i sprzętu multimedialnego dla jednostek oświatowych Gminy Sokołów Małopolski: Data: 2017.12.15

Publikacja zapytania cenowego: Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Sokołów Małopolski": Data: 2017.12.14

strona 1/38Następna